Поверителност | Laravel

Политика за поверителност

 

Грижата за лични

В тази Политика за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако се нуждаете от повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

Кои сме ние?

Главболгарстрой Холдинг АД, е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистър на юридическите лицa с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 175020797

Главболгарстрой Холдинг АД е администратор на лични данни и обработва личните Ви данни в пълно съответствие с изискванията и разпоредбите на Европейското и национално законодателство, включително – Общия регламент за защита на личните данни ( ОРВД), Закона за защита на личните данни и другите относими.

Как да се свържете с нас?

Адрес: България, София 1619, район Витоша, ул. Дамяница №3-5, тел.: +359 886 001 234, ел. адрес: office@gbs-bg.com

Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?

Адрес: България, София 1619, район Витоша, ул. Дамяница №3-5, ел. адрес: dpo@gbs-bg.com

Какво представлява Политиката за поверителност и каква е целта на този документ?

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи ключови моменти и информация на лесно достъпен, разбираем и ясен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Главболгарстрой Холдинг АД (наричано оттук нататък „Главболгарстрой Холдинг” ) включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Използваме ли „бисквитки“? Къде и как да научите повече за тяхната употреба?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност Главболгарстрой Холдинг декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация, чрез която може да бъде идентифицирано физическо лице, пряко или непряко, представлява лични данни.

Какви лични данни събира Главболгарстрой Холдинг чрез този сайт (уеб портал) за Вас?

Какви лични данни събира Главболгарстрой Холдинг чрез този сайт (уеб портал) за Вас?

 • Име, фамилия, електронна поща (адрес), телефон, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително на формата за контакт и изпращане на мнения и/или коментари;
 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка, в случай на необходимост, при сключване на договори и изпращане на заявки за оферти между Вас и Главболгарстрой Холдинг

На какво основание Главболгарстрой Холдинг обработва личните Ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Главболгарстрой Холдинг обработва личните Ви данни на договорно основание, за да предостави информация във връзка с преддоговорни отношения и/или за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679.

Главболгарстрой Холдинг обработва личните Ви данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

Съгласието би ще бъде необходимо като основание за обработка например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси, както и изпращане на писмо до посочения в тези Политики имейл – office@gbs-bg.com

Главболгарстрой Холдинг обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

Главболгарстрой Холдинг може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

Главболгарстрой Холдинг

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим услугите, предлагани от Главболгарстрой Холдинг;
 • За да Ви предоставим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги;
 • За статистически и счетоводни цели при изпълнение на договорни задължения на Главболгарстрой Холдинг към Вас.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави услугите си Главболгарстрой Холдинг обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

– чрез посещение на уеб сайта ни; – чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на Главболгарстрой Холдинг. Формулярите се предоставят и попълват в Офисите ни, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги; – при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда; – чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на Главболгарстрой Холдинг; – чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

Личните Ви данни се съхраняват за по-дълъг или различен от посочени срок във всеки случай на наличие на законово задължение – по силата на законово основание за обработка на лични данни.

Срокът на съхранение в случаите на обработка на лични данни по силата на изрично дадено съгласие е до оттегляне на съгласието Ви.

В случаите, в които личните Ви данни се обработват, за да Ви отговорим по изпратено чрез платформата ни на сайта мнение и коментар, то срокът за съхранение е между 1 и 3 месеца, в зависимост от това дали следва да Ви предоставим отговор и данните са ни необходими във връзка с изготвяне на отговора.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Главболгарстрой Холдинг се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Главболгарстрой Холдинг да разкрие личните Ви данни на следните лица:

– Дружества, предоставящи куриерски услуги. – Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница. – Трети лица, изпълняващи услуги във връзка с договорни задължения към Вас или по силата на законово основание за обработква.

Главболгарстрой Холдинг има право да предостави личните Ви данни на свързани дружества, които са позиционирани на територията на Република България, при условие, че е налице правен интерес, свързан с обработката на личните Ви данни за административни цели и нужди. Такива трансфери са допустими при стриктно спазване на изискванията за конфиденциалност и защита на личните Ви данни.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашето устройство, когато посещавате нашия уеб сайт. За да научите повече натиснете тук.

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. В случай, че не използвате никакви бисквитки е възможно отделни функции на сайта ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас можете да получите като прочетете Политиката за употреба на бисквитки .

Автоматизирано вземане на решения при обработването на лични данни и профилиране

С цел бързина при предоставянето на услуги, най-често в онлайн пространството, Главболгарстрой Холдинг може да използва техническата възможност за автоматизирано вземане на решения съгласно чл. 22 от Регламента. В случай че при обработване на Вашите лични данни бъде приложена автоматизирана обработка, ние Ви информираме за това. Обработването на лични данни, включващо „профилиране“, което се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към личните Ви предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението Ви, се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Регламента. При автоматизираното обработване на Ваши лични данни/профилирането, ние:

 • използваме подходящи процедури за извършване на профилирането;
 • прилагаме съответните технически и организационни мерки, като гарантираме, че факторите, които водят до неточности в личните данни, се коригират, а рискът от грешки е сведен до минимум;
 • защитаваме личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата Ви и който не поражда ефект на дискриминация въз основа на раса или етнически произход, политически възгледи, вероизповедание или убеждения, членство в синдикални организации, генетичен или здравен статус или сексуална ориентация или от който не произтичат мерки с такъв ефект.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които Главболгарстрой Холдинг обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от Главболгарстрой Холдинг коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@gbs-bg.com
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от Главболгарстрой Холдинг в случай че са налице условията за това;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: office@gbs-bg.com
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С оглед предоставяне на продукти и услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме личните Ви данни и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, Главболгарстрой Холдинг няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор.

Промени в Политиката за поверителност

За да отразим съответните промени в законодателството, е възмножно да актуализираме и изменяме нашата Политика за поверителност, затова препоръчваме на всички наши посетители да проверяват своевременно актуализациите и, когато е необходимо, да прегледат последната версия на документа.

Тук, на нашия уебсайт е мястото, където ще намерите най-актуалните и последни Политики за повереителност. Така гарантираме, че ще сте информирани за правата и методите за обработка на личните Ви данни.

По този начин ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб порталите на дружествата от групата на Главболгарстрой Холдинг.

Тази Политика за поверителност е приета от Главболгарстрой Холдинг на 20.05.2018 г., в последна актуална редакция към 23.08.2018 г.