Общи условия | Laravel

Общи условия

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „Главболгарстрой ХолдингАД услуги посредством уебсайт www.ghome.bg („Общите условия”) и урежда отношенията между „Главболгарстрой ХолдингАД и всеки един от потребителите на уебсайта www.ghome.bg.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „ IP Адрес ” („ IP address ”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. „Главболгарстрой ХолдингАД, е търговско дружество с ЕИК: 175020797 , със седалище и адрес на управление и кореспонденция: София 1619, район Витоша, ул. Дамяница №3-5 email: office@gbs-bg.com, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него сайт: www.ghome.bg.

1.3. „Електронна препратка ” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.4. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.5. „Интернет страница ” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.6. „Информационна система ” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.7. „ПОТРЕБИТЕЛ ” е всяко лице с навършени 18 години, което ползва предоставяните уебсайта www.ghome.bg услуги и ресурси.

1.8. „Сървър ” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.9. „Уебсайт ” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.10. „Търговски съобщения ” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, използващи Уебсайта www.ghome.bg

2.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http:// по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.ghome.bg. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта www.ghome.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта www.ghome.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта www.ghome.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

ІІІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Главболгарстрой Холдинг АД. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Главболгарстрой Холдинг АД услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Главболгарстрой Холдинг АД услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

б. да уведомява незабавно Главболгарстрой Холдинг АД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

в. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).

г. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Главболгарстрой Холдинг АД Услуги, като дезактивира предоставянето им съответно преустанови използването на уебсайта.